Công văn số 348 /PGDĐT V/v tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ thực hiện của quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo

Công văn số 348 /PGDĐT V/v tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ thực hiện của quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo

Bài viết liên quan